Характери

Образованието

Posted On
Posted By Character

Методът Монтесори е вид научно образование, в основата на което лежи познанието за детското развитие. Този метод се базира на познатите закони за развитието на тялото и ума на децата.

Прогресът на науката е невероятно бърз. Човешкият ум е разкрил многобройните тайни на външния свят. Безбройните открития и изобретения са забележителни. Природата и законите, управляващи физическия свят , са изследвани в детайли. Същото внимание се отделя на човешкия ум, интелект и личност, които са виновни за всички тези постижения.

Научният подход, който характеризира нашето време, системното проучване на факти, установяването на принципи и тяхното използване – всички тези процедури, които се прилагат успешно, за да се разбере материалният свят, трябва да се използват целенасочено за улеснение на човешкия живот, разбиран като ум, интелект и личност.

Следователно образованието подпомага и защитава живота според собствените си правила за развитие. За да бъде образованието успешно, то трябва да познава тайните на живота, за да може да служи на човека по-добре и да развие потенциала му по правилния начин. Ако приемем, че образованието е в помощ на живота, то от това неизбежно произтичат две заключения. Първото е, че образованието трябва да започне с началото на самия живот. Второто заключение е, че образованието не може да продължава да се разбира само като обучение – термин, който се приема за негов синоним и до ден днешен.

Google+ Comments

Related Post