Характери

Народност и характер

Posted On
Posted By Character

Всеки, който по една или друга причина се е замислял върху особеностите на човешкия характер и има известни наблюдения върху тях, няма как интуитивно да не е забелязал, че представителите на различните националности имат характерни отличия. И навярно си е задавал въпроса има ли връзка  между характерологичните специфики на даден индивид и етноса, към който той принадлежи, и колко тясна е тя. Безспорно принадлежността ни към определена ентическа група оказва влияние от най-ранна възраст върху това, кои и какви сме ние, и специалистите отдавна са се изказали категорично в тази посока. Даже са създали една хибридна наука, която изучава тези зависимости и специфики – етнопсихология: нещо средно между психология и етнография.

Според тази научна дисциплина националната принадлежност се явява изключително значим фактор за формирането на психиката на всеки човек, защото фиксира в личността определени качества и характеристики на социума. Отличителните черти на етноса в голяма степен са следствие от неговия исторически опит и именно усвояването, наследяването и осмислянето на този опит, или по-скоро паметта за него, се явяват важна част от формирането на характера на представителите на групата. Съвсем логично обаче посоката на това оформяне не е от групата в нейната цялост към индивида, а от нейната възможно най-малка клетка на обществото – семейството – към отделния представител. Защото именно чрез най-близкото си обкръжение – семейство, училище – ние се приобщаваме към особеностите на националната култура, традиции, обичаи, възприемаме ги от възможно най-достоверния и надежден източник като норма, която не подлежи на обсъждане.

Разбира се, като във всяка наука, която не е константа и търпи развитие, и при етнопсихологията въпросите, които все нямат еднозначен отговор, са много.  И досега учените спорят какво точно е съотношението между лични и групови характеристики и кои вземат превес, възможно ли е определени черти на характера да бъдат достояние само на определен етнос и напълно да отсъстват при друг, дали става въпрос единствено за конкретен набор от качества или по-скоро за степента им на изразеност?

event-2012-Safe-kids_tcm7-139447

Google+ Comments

Related Post